LBKA Įstatai

1.Bendrosios nuostatos

 1. Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija, toliau – ir Asociacija, yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
 2. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. Asociacija turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
 3. Asociacijos buveinės adresas – S. Konarskio 32-28, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 4. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

2. Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys bei rūšys

 1. Asociacijos veiklos tikslai yra:
  1. vienyti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos viešojo maitinimo įmonėse dirbančių grilio ir barbekiu specialistų veiklą, tarpusavio santykius;
  2. visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir gaminamą produkciją;
  3. koordinuoti ir vykdyti jos narių pavestus uždavinius, savo veikla atstovauti jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse organizacijose;
  4. teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams, plėsti ryšius su giminingomis šalies ir kitų valstybių organizacijomis.
 2. Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija:
  1. užsiima Asociacijos narių veiklos pobūdį atitinkančios informacijos paieška ir pateikimu Asociacijos nariams;
  2. rūpinasi informacijos, vaizdinių priemonių apsikeitimu tarp narių, kelia narių profesionalumo lygį, populiarina visiems jiems giminingą  profesiją;
  3. apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, analizuoja ir lygina Asociacijos narių veiklą;
  4. formuoja bendrą Asociacijos narių požiūrį į darbą, kapitalo, prekių ir žaliavų rinkų poreikį tiesioginei Asociacijos narių veiklai;
  5. bendradarbiauja ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis;
  6. reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius bei narių teikiamas paslaugas;
  7. atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, arbitraže, tarptautinėse organizacijose;
  8. organizuoja leidybine veiklą ir leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius leidinius kulinarijos klausimais, įvairias mokymo ir metodinės priemonės;
  9. organizuoja teminės parodas, muges, seminarus, konferencijas, susijusias su profesine veiklą;
  10. siekia įstatymų, kitų norminių aktų, atitinkančių Asociacijos narių interesus, priėmimo, dalyvauja tokių įstatymų bei kitų teisės aktų projektų rengime, teikia siūlymus kompetentingoms valdžios ir valdymo institucijoms;
  11. organizuoja mokimo, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo kursus ir stažuotės Lietuvoje bei užsienyje;
  12. tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Asociacijos narių, kiek tai susiję su etiniais veiklos klausimus;
  13. organizuoja nacionalinius grilio ir barbekiu konkursus;
  14. dirba su žaliavas ir įrengimus teikiančiomis firmomis, supažindina narius su šių firmų naujovėmis ir teikiamomis nuolaidomis;
  15. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams.
 3. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Asociacijos veiklos tikslams pasiekti vykdomos šios veiklos rūšys:
  • Knygų leidyba (22.11)
  • Laikraščių leidyba (22.12)
  • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (22.13)
  • Kita leidyba (22.15);
  • Garso įrašų atgaminimas (22.31)
  • Vaizdo įrašų atgaminimas (22.32)
  • Kompiuterinių laikmenų atgaminimas (22.33)
  • Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (52.47)
  • Užsakomasis pardavimas paštu (52.61)
  • Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (52.63)
  • Kelionių organizatorių (vadovų) veikla (63.30.20)
  • Nuotoliniai ryšiai (64.20)
  • Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas (70.20)
  • Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma (71.33)
  • Duomenų apdorojimas (72.30)
  • Veikla, susijusi su duomenų bazėmis (72.40)
  • Kita su kompiuteriais susijusi veikla (72.60)
  • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla gamtos moksluose ir inžinerijoje (73.10)
  • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla socialiniuose ir humanitariniuose moksluose (73.20)
  • Teisinė veikla (74.11.)
  • Mokesčių konsultacijos (74.12.40)
  • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13)
  • Konsultacinė verslo ir valdymo veikla 974.14)
  • Reklama (74.40)
  • kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla (74.80.)
  • Sekretoriavimo ir vertimo veikla (74.83)
  • Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.84)
  • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42)
  • Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32)
  • Visuomeninių organizacijų veikla (91.12.10)
  • Radijo ir televizijos programų kūrimas (92.20.20).
  • Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija (92.31)
  • Mugių ir atrakcionų eksploatavimo veikla (92.33)
  • Kita,niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla (92.34)
  • Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (93.04)
  • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla (93.05)
 5. Licencijuojama veikla bus vykdoma tik gavus atitinkamas licencijas (leidimus).
 6. Asociacijos veiklos ribojimus nustato šie įstatai ir įstatymai.
 7. Asociacija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti bei teikti paramą ir labdarą.

3. Narystė Asociacijoje

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, ir juridiniai asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus ir gavę ne mažiau kaip dviejų Asociacijos narių rekomendacijas bei raštu pareiškęs norą būti Asociacijos nariu.
 2. Visų Asociacijos narių teisės yra lygios, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio stojamąjį ir nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.
 3. Asociacijoje yra Garbės nariai, kurie nėra Asociacijos nariai ir neturi teisės balsuoti Visuotiniame susirinkime ar būti išrinktais Asociacijos valdymo organų nariais. Garbės nario vardas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu suteikiamas asmenims, kurie žymiai prisidėjo prie Asociacijos uždavinių įgyvendinimo.
 4. Asociacijos nariai ir garbės nariai priimami Valdybos sprendimu.
 5. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Direktoriui motyvuotą prašymą. Prašyme turi būti nurodyta, ar asmuo pritaria Asociacijos veiklai ir veiklos tikslams. Direktorius šį asmens prašymą pateikia artimiausiam Valdybos posėdžiui. Į Valdybos posėdį, kuriame svarstomas priėmimo į Asociacijos narius klausimas, gali būti kviečiamas pats prašantis tapti Asociacijos nariu asmuo.
 6. Asociacijoje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
 7. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
  1. Valdybai patenkinus asmens prašymą išstoti iš Asociacijos narių;
  2. Valdybai pašalinus asmenį iš Asociacijos narių:
   1. jeigu nario veikla žalinga ir prieštaraujanti Asociacijos tikslams;
   2. jeigu narys nedalyvauja Asociacijos vykdomoje veikloje;
   3. jeigu narys nemoka nustatyto nario mokesčio;
   4. nariui mirus ar pripažinus narį neveiksniu;
   5. nuteisus narį už tyčinį nusikaltimą;
   6. kitais atvejais, Valdybos pripažintais svarbia ir pakankama priežastimi pašalinti asmenį iš Asociacijos narių.
 8. Pasibaigus narystei Asociacijoje, asmuo privalo su Asociacija nedelsiant visiškai atsiskaityti. Asociacijos nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nariui negrąžinami.

4. Asociacijos organai

Asociacijos organai yra:

 1. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas, toliau – ir Visuotinis susirinkimas;
 2. valdymo organai:
  1. Asociacijos valdyba, toliau – ir Valdyba;
  2. Asociacijos direktorius, toliau – ir Direktorius.

5. Asociacijos Visuotinis susirinkimas

 1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuriame turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai (asmeniškai ar per atstovus) ir garbės nariai (tik asmeniškai). Kiti asmenys Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti tik jei Visuotinis susirinkimas tam neprieštarauja.
 2. Balsuoti Visuotiniame susirinkime turi teisę tik Asociacijos nariai. Asociacijos garbės nariai balso teisės neturi. Visuotiniam susirinkimui nusprendus, garbės nariui gali būti suteikta galimybė pasisakyti Visuotiniame susirinkime.
 3. Tik Visuotinis susirinkimas turi teisę:
  1. keisti Asociacijos įstatus;
  2. rinkti ir atšaukti Valdybos narius;
  3. nustatyti Asociacijos stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
  4. nustatyti pinigų sumas, kurias viršijus Asociacijos sandoriai gali būti sudaromi ir mokėjimai atliekami tik valdybai nusprendus (šių įstatų 6.10.3., 6.10.4. punktai);
  5. tvirtinti metinę Asociacijos finansinę atskaitomybę bei Asociacijos veiklos ataskaitą;
  6. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.
 4. Valdybos siūlymu Visuotinis susirinkimas gali svarstyti bet kurį Valdybos kompetencijoje esantį klausimą, jei tai neprieštarauja galiojančių teisės norminių aktų reikalavimams.
 5. Šie įstatai bei jų pakeitimai įstatymų nustatyta tvarka registruojami juridinių asmenų registre. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. Įstatų pakeitimus pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas Asociacijos narys.
 6. Asociacijos nario mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru Visuotinio susirinkimo sprendimu.
 7. Visuotinį susirinkimą šaukia Direktorius. Eilinis Visuotinis susirinkimas šaukiamas kasmet, per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Eiliniame susirinkime į darbotvarkę privalomai įtraukiami klausimai dėl Asociacijos praėjusių metų veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
 8. Neeilinis Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas Direktoriaus, kiekvieno Valdybos nario iniciatyva arba jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau nei per 20 dienų nuo iniciatyvos jį sušaukti pareiškimo.
 9. Direktoriui nesušaukus Visuotinio susirinkimo nustatytu metu, jis šaukiamas Valdybos sprendimu. Valdybai nesušaukus Visuotinio susirinkimo šiame įstatų punkte numatytu atveju, Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas ne mažiau nei 1/2 Asociacijos narių sprendimu.
 10. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą Asociacijos nariams turi būti pranešta ne vėliau nei prieš 14 dienų, o pakartotinio Visuotinio susirinkimo šaukimo atveju, kai šaukiamas Visuotinis susirinkimas neįvyko – prieš 7 dienas. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame įstatų punkte nurodytų terminų, jei visi balsavimo teisę turintys Asociacijos nariai su tuo sutinka. Pranešime apie Visuotinį susirinkimą turi būti nurodyta Visuotinio susirinkimo laikas, vieta ir darbotvarkė.
 11. Į Visuotinio susirinkimo darbotvarkę įtraukiami Direktoriaus, Valdybos narių, ar ne mažiau kaip 1/3 visų Asociacijos narių siūlomi klausimai. Pranešime Asociacijos nariams apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą nurodyta darbotvarkė iki Visuotinio susirinkimo gali būti keičiama tik jei apie naują darbotvarkę visiems Asociacijos nariams bus pranešta ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Visuotinio susirinkimo. Visuotinio susirinkimo metu darbotvarkė gali būti keičiama, jei Visuotiniame susirinkime dalyvauja visi Asociacijos nariai ir Visuotinis susirinkimas darbotvarkės pakeitimui pritaria. Pranešimai apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą Asociacijos nariams įteikiami asmeniškai ar siunčiami paštu, ar faksu, ar elektroninio ryšio priemonėmis, Asociacijos narių nurodytais adresais (fakso numeriais).
 12. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jei nustatoma, kad kvorumas yra Visuotinio susirinkimo pradžioje, laikoma, kad jis yra viso Visuotinio susirinkimo metu. Tuo atveju, kai į Visuotinį susirinkimą susirenka mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių, Visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusiu ir šaukiamas pakartotinis Visuotinis susirinkimas, kuris laikomas įvykusiu ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja bent vienas Asociacijos narys. Pakartotiniame Visuotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkė.
 13. Kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą Visuotiniame susirinkime. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau nei 1/2 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių, išskyrus klausimus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo, Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo, kuriems reikalinga 3/4 dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, taip pat išskyrus kitus šiuose įstatuose ir teisės norminiuose aktuose numatytus atvejus.
 14. Visuotinis susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir gali išrinkti susirinkimo sekretorių, kuris gali būti renkamas ir ne iš Asociacijos narių tarpo. Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 Asociacijos nariai.
 15. Visuotiniai susirinkimai protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta susirinkimo vieta ir laikas, dalyvavusių ir raštu balsavusių Asociacijos narių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Kitus reikalavimus protokolui nustato LR Civilinis kodeksas ir kiti teisės norminiai aktai. Prie protokolo pridedamas dalyvavusių Visuotiniame susirinkime Asociacijos narių sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą.
 16. Protokolą surašo Visuotinio susirinkimo išrinktas sekretorius, jei sekretorius nerenkamas – susirinkimo pirmininkas, o jei nerenkamas ir susirinkimo pirmininkas – vienas iš Asociacijos narių. Protokolą pasirašo juos surašęs asmuo ir susirinkimo pirmininkas, o kai susirinkimo pirmininkas nerenkamas – visi susirinkime dalyvaujantys Asociacijos nariai.
 17. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo Visuotinio susirinkimo dienos. Pastabas dėl protokolo ir jo priedų dalyvavę susirinkime asmenys turi teisę pareikšti ne vėliau nei 3 dienas nuo susipažinimo su jais momento, tačiau ne vėliau nei per 10 dienų nuo Visuotinio susirinkimo datos.
 18. Visuotinio susirinkimo sprendimų ginčijimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarką nustato LR Civilinis kodeksas ir kiti teisės norminiai aktai.

6. Valdyba

 1. Valdyba sudaroma iš 7 (septynių) narių. Valdybos nariai renkami Visuotiniame susirinkime 1 (vienerių) metų laikotarpiui iš Asociacijos narių tarpo. Jei renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių kadencijų skaičius neribotas.
 2. Naujos Valdybos įgaliojimai prasideda iš karto po Visuotinio susirinkimo, išrinkusio Valdybą, pabaigos, išskyrus, jei Visuotinis susirinkimas nustatė kitaip. Jei Visuotinis susirinkimas pakeitė Valdybos narių skaičių, papildomai išrinktų Valdybos narių įgaliojimai prasideda ne anksčiau kaip įregistravus atitinkamus šių įstatų pakeitimus juridinių asmenų registre. Valdyba atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Valdyba.
 3. Kandidatus į Valdybos narius gali siūlyti kiekvienas Asociacijos narys. Renkant Valdybos narius kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kiek renkama Valdybos narių. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 4. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
 5. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.
 6. Pirmame posėdyje Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką (toliau ir – Prezidentas) bei tvirtina Valdybos darbo reglamentą. Prezidentas organizuoja ir vadovauja Valdybos veiklai.
 7. Valdyba visus jos kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja daugiau nei ½ Valdybos narių. Valdybos sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų Valdybos posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių.
 8. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
 9. Valdyba įgaliota priimti sprendimus visais Visuotiniam susirinkimui bei Direktoriui įstatymų ir šių įstatų nepriskirtais spręsti Asociacijos veiklos klausimais. Valdyba gali svarstyti bet kurį Direktoriaus kompetencijoje esantį klausimą ir reikšti Direktoriui privalomus nurodymus dėl apsvarstyto klausimo sprendimo.
 10. Valdyba priima sprendimus:
  1. dėl Asociacijos turto įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ar kitokio užtikrinimo juo Asociacijos ar kitų asmenų (kai teisės norminiai aktai nedraudžia užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą) prievolių įvykdymo;
  2. dėl naujų narių priėmimo;
  3. dėl sudarymo, prisijungimo, pakeitimo, papildymo ar nutraukimo bet kokio sandorio ar kelių susijusių sandorių, kurio (kurių) bendra suma viršija Visuotinio susirinkimo nustatytą pinigų sumą, ar kurie bus vykdomi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį;
  4. dėl bet kokių teisės norminiuose aktuose, Valdybos bei Visuotinio susirinkimo priimtuose dokumentuose ar Asociacijos sandoriuose nenumatytų mokėjimų kitiems asmenims, viršijančių Visuotinio susirinkimo nustatytą pinigų sumą;
  5. sprendimus įsteigti Asociacijos filialus ir atstovybes, tvirtinti filialų bei atstovybių nuostatus, rinkti bei atšaukti filialų bei atstovybių valdymo organus, nutraukti Asociacijos filialų ir atstovybių veiklą;
  6. sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve ir sprendimus Asociacijos, kaip kitų juridinių asmenų dalyvės, vardu šių juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose ir valdymo organuose. Valdyba skiria Asociacijos atstovą juridinių asmenų, kurių dalyvė Asociacija yra, valdymo organuose ir dalyvių susirinkimuose. Šis valdybos paskirtas atstovas privalo veikti ir balsuoti vadovaudamasis Valdybos sprendimais.
  7. dėl darbuotojų įdarbinimo Asociacijoje;
  8. dėl kreipimosi paramos ir subsidijų, bei piniginių lėšų ar turto, suteikiamų Asociacijai kaip parama, priėmimo;
  9. dėl kreipimosi į teismą ar ikiteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją dėl Asociacijos teisių gynimo ir įgyvendinimo.
 11. Valdyba tvirtina:
  1. Asociacijos veiklos planus, programas ir projektus;
  2. dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;
 12.  Valdyba steigia Asociacijos struktūrinius padalinius, nustato jų funkcijas, įgaliojimus bei darbo tvarką.
 13.  Valdyba skiria ir atšaukia Direktorių bei tvirtina jo veiklos nuostatus.

7. Direktorius

 1. Direktorius skiriamas Valdybos sprendimu neterminuotam laikui. Direktoriumi gali būti skiriamas bet kuris fizinis asmuo iš Asociacijos narių tarpo, išskyrus, jei jis pagal įstatymus negali būti skiriamas Direktoriumi.
 2. Asociacijoje esant pakankamai lėšų ir Valdybai nusprendus Direktoriui už jo veiklą gali būti apmokama, tokiu atveju su Direktoriumi sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Direktoriumi (kai ji sudaroma) pasirašo Prezidentas ar kitas įgaliotas Valdybos narys.
 3. Nesant išrinkto Direktoriaus, jo funkcijas atlieka Prezidentas.
 4. Direktorius atstovauja Asociaciją, atlieka Asociacijos vardu veiksmus, vykdo ir įgyvendina Visuotinio susirinkimo, Valdybos sprendimus,  užtikrina teisės norminių aktų numatytų pareigų Asociacijai atlikimą.
 5. Direktorius:
  1. atstovauja Asociaciją santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei valstybės institucijomis;
  2. įgyvendina Visuotinio susirinkimo ir Valdybos sprendimus;
  3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia būtinas Asociacijos finansines ir kitokias ataskaitas;
  4. Valdybai nusprendus, teikia paraiškas paramai ir subsidijoms gauti;
  5. Valdybai nusprendus, įdarbina Asociacijos darbuotojus ir įgyvendina įstatymų numatytas darbdavio funkcijas;
  6. prireikus, atstovauja Asociaciją teisme ;
  7. šaukia ir organizuoja Visuotinius susirinkimus;
  8. veda Asociacijos raštvedybą, atlieka Asociacijos vardu susirašinėjimą su kitais asmenimis, organizuoja ir atlieka Asociacijos dokumentų, tame tarpe – Visuotinio susirinkimo protokolų ir Valdybos posėdžio protokolų, sprendimų saugojimą;
  9. Valdybos nustatyta tvarka teikia Asociacijos nariams informaciją apie Asociacijos veiklą;
  10. sudaro sandorius Asociacijos vardu ir naudoja Asociacijos lėšas;
  11. įgyvendina Valdybos patvirtintus Asociacijos veiklos planus ir projektus;
  12. jam suteiktų įgaliojimų ribose vykdo visą Asociacijos organizacinę-tvarkomąją veiklą.
 6. Direktorius privalo dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose, bei Valdybos posėdžiuose, į kuriuos yra kviečiamas (jei Direktorius nėra Valdybos narys).
 7. Direktorius privalo veikti nepažeisdamas teisės norminių aktų, šių įstatų, Visuotinio susirinkimo sprendimų bei Valdybos sprendimų nuostatų, jam suteiktų įgalinimų ribose, ir viršyti šių įgalinimų neturi teisės.
 8. Šių įstatų 6.10.1 – 6.10.9. punktuose nurodytus sandorius sudaryti ir veiksmus atlikti Direktorius gali tik esant išankstiniam Valdybos sprendimui dėl šių veiksmų atlikimo ir/ar sandorių sudarymo.
 9. Direktoriaus funkcijos, teisės ir pareigos detalizuojamos Valdybos tvirtinamuose Direktoriaus veiklos nuostatuose, su kuriais Direktorius pasirašytinai supažindinamas.
 10. Direktorius privalo atlyginti Asociacijai visą žalą, padarytą jam nevykdžius ar netinkamai vykdžius nustatytas pareigas ir funkcijas.
 11. Direktorius gali būti Valdybos atšauktas, jei jo veikla Valdybos ar Visuotinio susirinkimo įvertinama neigiamai. Direktorius turi teisę atsistatydinti savo noru, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
 12. Jei su Direktoriumi sudaroma darbo sutartis, ją sudarant, vykdant bei nutraukiant vadovaujamasi darbo santykius reglamentuojančiais teisės norminiais aktais bei juridinio asmens valdymo organų narių skyrimą, veiklą bei atšaukimą reglamentuojančiais teisės norminiais aktais.

8. Asociacijos narių teisės ir pareigos

 1. Asociacijos narys turi šias teises:
  1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime;
  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  4. bet kada išstoti iš Asociacijos.
  5. kitas teisės norminiuose aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 2. Asociacijos narys turi šias pareigas:
  1. laikytis Asociacijos įstatų;
  2. nevykdyti veiklos, žalingos Asociacijai ir prieštaraujančios Asociacijos veiklos tikslams;
  3. dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje ir teikti pagalbą, būtiną Asociacijos veiklos tikslams pasiekti;
  4. mokėti Asociacijos nario mokestį;
  5.  kitas teisės norminiuose aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas.

9. Asociacijos lėšos, turtas, pajamos bei jų naudojimo tvarka

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti bet koks teisėtu būdu įgytas turtas.
 2. Asociacijos lėšas sudaro:
  1. Asociacijos narių stojamieji bei nario mokesčiai;
  2. lėšos, gautos kaip parama;
  3. dovanotos, gautos kaip tikslinės subsidijos ir skolintos lėšos;
  4. pelnas, gautas iš ūkinės-komercinės veiklos ir lėšos, gautos perleidus ar išnuomavus Asociacijos turtą;
  5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
  6. kiti teisėti pajamų šaltiniai.
 3. Asociacijos turtas ir lėšos:
  1. turi būti naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams;
  2. negali būti neatlygintinai perduoti nuosavybėn Asociacijos nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
  3. jokia forma, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, negali būti skirstomos Asociacijos nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.
 4. Asociacija neturi teisės:
  1. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią nario mokestį;
  2. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai teisės norminiai aktai numato kitaip;
  3. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas (ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų), skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
  4. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
  5. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.
 5. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus Asociacijos kreditorių reikalavimus, patenkinus Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo Visuotinio susirinkimo sprendimu perduodamos kitam ar kitiems viešiems juridiniams asmenims, nustatytiems Visuotinio susirinkimo, o įstatymų numatytais atvejais – teismo.

10. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

 1. Direktoriaus naudojamų lėšų ir turto bei Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba. Valdybos veiklą kontroliuoja Visuotinis susirinkimas.
 2. Valdyba per 2 (du) mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Visuotiniam susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši Ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia Ataskaita visiems susipažinti.
 3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 4. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis susirinkimas.

11. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu.
 2. Priėmusi sprendimą dėl Asociacijos filialo ar atstovybės steigimo, Valdyba tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria nuostatuose numatytus valdymo organus.
 3. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.

12. Viešos informacijos skelbimo tvarka

 1. Kai įstatymų bei šių įstatų numatytais atvejais ar Asociacijos valdymo organų iniciatyva Asociacijos pranešimai bei skelbimai skelbiami viešai, šie pranešimai bei skelbimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

13.Įstatų keitimo tvarka

 1. Asociacijos įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi Direktorius, kiekvienas Valdybos narys ir ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
 2. Asociacijos įstatų keitimo iniciatorius (iniciatoriai) kartu su reiškiama iniciatyva keisti Asociacijos įstatus privalo pateikti siūlomą patvirtinti pakeistų Asociacijos įstatų projektą.
 3. Asociacijos įstatų keitimo klausimas įtraukiamas į Visuotinio susirinkimo darbotvarkę, svarstomas Visuotiniame susirinkime bei Visuotinio susirinkimo sprendimas dėl Asociacijos įstatų keitimo priimamas šių įstatų nustatyta tvarka.

14.Kitos nuostatos

 1. Asociacija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Visais šiuose įstatuose nenumatytais atvejais Asociacijos, jos narių, valdymo organų veiklą, teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

 

Asociacijos įstatai priimti 2004 m. liepos mėn. 19d. Asociacijos steigiamajame susirinkime

Asociacijos steigėjai:    Živilė Bartusevičiūtė, Audrius Malakus, Gintautas Zuikaitis